Global Wales Discover is a British Council run-programme funded by the Welsh Government and Global Wales, providing funding to Welsh undergraduates at Welsh Universities. The programme offers physical and virtual opportunities for students to spend between two and eight weeks studying, working or volunteering in a number of countries around the globe.

Which universities participate in Global Wales Discover?

Global Wales Discover is open to Welsh undergraduate students who are currently studying at one of the following institutions:

Who is eligible?

To be eligible for funding, Welsh undergraduates must:

  • be a UK national or have 'settled status'
  • have been Welsh-domiciled for three years or more prior to the first day of their academic course
  • have been living in the UK for three years before starting the course.

Which countries can I go to?

Opportunities are available globally. 

What can I use the funding for?

For physical opportunities funding is available for living costs and travel expenses, whereas for virtual opportunities the funding is for programme fees. 

Deadline for applications

Each institution manages the application process for its students, so check with your institution about deadlines.

How do I apply?

If your institution is listed above and you are interested in applying for funding, you should contact your institution's international office. For all other enquiries please contact us at GlobalWalesDiscover@britishcouncil.org. You can also discover more following our Twitter hashtag #GlobalWalesDiscover.

 

Rhaglen a gaiff ei rhedeg gan y British Council a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chymru Fyd-eang yw Cymru Fyd-eang: Darganfod, sy’n rhoi cyllid i israddedigion o Gymru sydd mewn Prifysgolion yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd wyneb yn wyneb a rhithwir i fyfyrwyr dreulio rhwng dwy ac wyth wythnos yn astudio, yn gweithio neu’n gwirfoddoli mewn nifer o wledydd ledled y byd.

Pa brifysgolion sy’n cymryd rhan yn rhaglen Cymru Fyd-eang: Darganfod?

Mae Cymru Fyd-eang: Darganfod ar agor i fyfyrwyr israddedig o Gymru sy’n astudio ar hyn o bryd yn un o’r sefydliadau canlynol:

Pwy sy’n gymwys?

Er mwyn bod yn gymwys am y cyllid, mae'n rhaid i israddedigion:

  • fod yn wladolyn y Deyrnas Unedig neu fod ganddynt 'statws preswylydd sefydlog'
  • fod yn hanu o Gymru ers tair blynedd neu fwy cyn diwrnod cyntaf eu cwrs academaidd
  • fod wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn dechrau'r cwrs.

I ba wledydd alla i fynd? 

Mae cyfleoedd ar gael ledled y byd. 

Ar gyfer beth alla i ddefnyddio’r cyllid?

Ar gyfer cyfleoedd wyneb yn wyneb, mae cyllid ar gael ar gyfer costau byw a theithio, ac ar gyfer cyfleoedd rhithwir mae’r cyllid ar gyfer ffioedd rhaglen. 

Dyddiad cau ceisiadau

Mae pob sefydliad yn rheoli’r broses ymgeisio ar gyfer eu myfyrwyr, felly gwiriwch gyda’ch prifysgol beth yw’r dyddiad cau.

Sut mae gwneud cais?

Os yw eich sefydliad wedi’i restru uchod, a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid, dylech gysylltu â swyddfa ryngwladol eich sefydliad. Ar gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â ni drwy GlobalWalesDiscover@britishcouncil.org. Gallwch ddysgu mwy drwy ddilyn yr hashnod Twitter #CymruFydeangDarganfod.